Kérdése van gyermekével kapcsolatban? Segítünk!

Kérdés: 

Jogosult vagyok-e gyermekem után kiemelt ápolási díjra?

Válasz: 

Kedves Szülők!

Csalódások megelőzése érdekében hívnám fel a figyelmüket arra, hogy a 2014. január óta adható kiemelt ápolási díj csak súlyosan mozgáskorlátozott, gyakorlatilag ágyhoz kötött, ágytálat igénylő betegeknek jár, akik még otthonukban sem tudnak segédeszköz igénybevételével közlekedni.

A pszichiátriai betegségek csak igen ritkán járnak együtt ilyen mértékű korlátozottsággal, így ilyen jellegű igazolást csak elvétve tudunk kiadni.

Az ide vonatkozó rendelet:

 

Az emberi erőforrások minisztere 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a

kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (3a)  bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § d) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kiemelt ápolási díjjal kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 43. § b) pontja alapján a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot a  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.)

ESZCSM  rendelet (a továbbiakban: Mcspr.) 1.  § (2)  bekezdésében meghatározott szakorvosnak az  1.  melléklet szerinti formanyomtatványon kiállított igazolása alapján állapítja meg.

2. §  (1)  A  szakorvos az  igazolást annak a  személynek állítja ki, aki olyan 18. életévét be nem töltött hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, aki az Mcspr. 1. számú melléklete szerinti, az ott meghatározott súlyosságú betegségek vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved, és akinek ezzel egyidejűleg kiemelt ápolási szükséglete áll fenn.

(2)  Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki – tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően –

a)  másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az  illemhelyet használni és lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, továbbá

b)  másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az  étkezéssel, a  tisztálkodással vagy az  öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

3. §  (1)  Az 1. § szerinti igazolás érvényességi ideje legfeljebb az ápolt személy magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapotának az Mcspr. 3. § (2) bekezdése szerinti esedékes felülvizsgálatának időpontjáig tart.

(2)  Ha az állapot véglegessége folytán az Mcspr. 3. § (2) bekezdése szerint az ápolt személy állapotának felülvizsgálata nem szükséges, az igazolás legfeljebb az ápolt személy 18. életévének betöltéséig érvényes.

4. §  Ha az  ápolt személy a  18. életévét betöltötte és az  általa folytatott tanulmányokra tekintettel a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (2) bekezdése szerint utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, rá való tekintettel a  kiemelt ápolási díjra való jogosultság a  18. életévének betöltésekor érvényes,

az  1.  § szerint kiállított igazolás alapján – az  egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a  tanulmányok folytatására tekintettel magasabb összegben folyósított családi pótlékra való jogosultság fennállásának időtartama alatt újabb igazolás csatolása nélkül megállapítható, illetve a  korábban megállapított kiemelt ápolási díj tovább folyósítható.

5. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

 

1. melléklet a 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelethez

IGAZOLÁS   a kiemelt ápolási díjra jogosító körülmények fennállásáról

1. Az igazolás kiállítását kérőszemély neve:  ................................................................................

2. A gyermek

2.1. neve:    .........................................................................................................................................

2.2. szül. ideje: □□□□ év □□ hó □□ nap

2.3. anyja neve:   .................................................................................................................................

2.4. TAJ-a: □□□-□□□-□□□

A)  Igazolás a kiemelt ápolási díjra jogosító betegség, fogyatékosság fennállásáról

Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek a magasabb  összegű  családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti, az ott meghatározott súlyosságú betegségek vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved.

Diagnózis:  ............................................................................................................................................

BNO kód:

B)  Igazolás a kiemelt ápolási szükségletről

Igazolom, hogy fent nevezett gyermek – betegségéből vagy fogyatékosságából eredően – mások segítsége nélkül, önállóan nem képes illemhelyet használni, valamint lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, továbbá

□ étkezni,

□ tisztálkodni,

□ öltözködni.

Az igazolás érvényességi ideje:  □□□□ év □□ hó □□ nap

Kelt: .................................................., ..................................

P. H.

.....................................................

szakorvos

P. H.

.....................................................

intézmény

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám  88145 2

TÁJÉKOZTATÓ

Az igazolást az a szakorvos állítja ki, aki a magasabb összegűcsaládi pótlékra jogosító betegségekről, fogyatékosságokról szóló igazolást kiállítására a magasabb összegűcsaládi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mcspr.) alapján jogosult.

Az igazolás A) részében a kiemelt ápolási díjra jogosító betegség, fogyatékosság fennállását kell igazolni. 

A kiemelt ápolási díjra jogosító betegségek és fogyatékosságok köre megegyezik az Mcspr.  1. számú mellékletében felsorolt betegségekkel és fogyatékosságokkal.

Az igazolás B) részében a kiemelt ápolási szükséglet fennállását kell igazolni. 

A kiemelt ápolási szükséglet akkor áll fenn, ha a gyermek – csakis a betegségéből, fogyatékosságából eredően – mások segítsége nélkül önállóan nem képes illemhelyet használni és a lakáson belül –  segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, valamint, ha ezen túlmenően az alábbi három tevékenység közül legalább kettőt önállóan nem képes elvégezni:

−  étkezés,

−  öltözködés,

−  tisztálkodás.

Az igazolás érvényességi ideje legfeljebb a magasabb összegűcsaládi pótlékra jogosító állapot esedékes felülvizsgálatának időpontjáig tart. Ha az állapot véglegessége folytán az ápolt személy magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapotának felülvizsgálata nem szükséges, az igazolás legfeljebb az ápolt személy 18. életévének betöltéséig érvényes.